top of page

Zásady ochrany osobných údajov JuPaMi, s.r.o.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť: JuPaMi, s.r.o.
Sídlo: Narcisová 5064/4, Dunajská Lužná 90042
IČO: 35 853 328
Zápis: Obchodný register Bratislava I, 
Zastúpený: Petra Langová, konateľ
Kontaktná osoba: Ing. Petra Langová, konateľ spoločnosti
Kontakt: e-mail: biolove@biolove.sk, tel: +421 908668963

 

JuPaMi, s.r.o., so sídlom Narcisová 5064/4, 900 42 Dunajská Lužná, identifikačné číslo 35 853 328 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 106248/B, si je plne vedomá svojich povinností a preto vyvíja maximálnu snahu o rešpektovanie práva na súkromie všetkých svojich zákazníkov (ďalej tiež len ako „dotknuté osoby“), ktoré sú alebo môžu byť dotknutými osobami v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Je pre nás dôležité, aby každý, no najmä dotknuté osoby (viď definíciu nižšie), poznali a chápali, ktoré osobné údaje o nich spracovávame, pre aké účely, z akého dôvodu tak robíme a pod. (ako bude uvedené ďalej), no najmä aby poznali svoje práva a postupy ochrany, ako zabezpečiť ich naplnenie či ochranu.

 

Preto odporúčame, vyzývame a žiadame každého, kto má záujem stať sa našim zákazníkom (kupujúcim), aby si pred akýmkoľvek ďalším krokom voči nám (najmä pred zaslaním e-mailu, objednávky a pod.) dôkladne prečítal tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytnú viac informácií o spracovávaní Vašich osobných údajov. Pripúšťame, že tento dokument môže byť priebežne aktualizovaný, a to aj opakovane, z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa s nimi priebežne oboznamovali; túto požiadavku berte, prosím, že ju robíme v prospech Vašich práv, najmä ak ste v postavení dotknutej osoby.

 

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán, preto je pre nás dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si dôkladne a dôsledne prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov. Zároveň vyhlasujeme, že získané osobné údaje nikdy nescudzíme, nevyužijeme na komerčné účely ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

 

Berte tiež, prosím, na vedomie, že spracovanie Vašich osobných údajov nie je hlavnou činnosťou spoločnosti JuPaMi, s.r.o., je však nevyhnutnou súčasťou, aby sme Vám, našim zákazníkom mohli poskytnúť naše služby v čo najvyššej kvalite, k čomu potrebujeme aj niektoré Vaše osobné údaje.

 

Aktívnym potvrdením, že s týmito Zásadami ochrany osobných údajov súhlasíte:

 

 1. slobodne udeľujete prevádzkovateľovi ako oprávnenej osobe súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom a Nariadením,

 2. potvrdzujete, že Vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,

 3. potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, bol Vám zákonným zástupcom udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu nevyhnutom na naplnenie účelu ich spracúvania podľa týchto zásad.

 

Vymedzenie niektorých základných pojmov:

 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

              

V rámci ochrany Vašich osobných údajov, resp. súkromia, si Vám dovoľujeme uviesť niektoré základné pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť v súvislosti s našimi aktivitami (definície podľa Zákona):

 

 1. súhlas dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

 2. spracúvanie osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

 3. pseudonymizácia spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

 4. šifrovanie transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,

 5. profilovanie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

 6. obmedzenie spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

 7. porušenie ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim,

 8. dotknutá osoba každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

 9. prevádzkovateľ každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobnom predpise alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; Prevádzkovateľom je aj spoločnosť JuPaMi, s.r.o. sídlom Narcisová 5064/4, 900 42 Dunajská Lužná, identifikačné číslo 35 853 328 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 106248/B, pričom je možné, že osobné údaje budeme spracovávať aj ako spoloční prevádzkovatelia,

 10. spoloční prevádzkovatelia dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,

 11. sprostredkovateľ každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

 12. príjemca každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou osobou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcim sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

 13. tretia strana každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo spracovávateľa spracúva osobné údaje,

 14. ďalšie definície nájdete na http://www.zakonypreludi.sk/hladanie?text=18%2F2018.

 

Zásady spracúvania osobných údajov:

 

 1. Zákonnosť

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné spracúvanie osobných údajov je, ak je vykonávané na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy v súvislosti s dotknutou osobou,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

 1. Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, legitímny účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Výnimku tvoria tzv. privilegované účely, ktoré ochrana osobných údajov automaticky považuje za zlučiteľné s pôvodnými účelmi. Ide o účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického výskumu a štatistické účely.

 1. Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúva.

 1. Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované, pričom sa musia prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Táto zásada však nezbavuje dotknutú osobu zodpovednosti poskytovať správne osobné údaje.

 1. Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania môže vyplývať z osobitných predpisov, alebo ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel a ak sú pri tom dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby spočívajúce v zavedení primeraných a účinných technických a organizačných opatrení, najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov.

 1. Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 1. Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných Zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so Zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so Zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky preukázať.

 

Kategórie dotknutých osôb a osobných údajov, 

na aké účely ich spracúvame, právny základ spracúvania:

 

               V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje týchto dotknutých osôb (kategórie):

 

Konatelia a spoločníci – fyzické osoby vykonávajúce funkciu konateľa, spoločníci s majetkovou účasťou na spoločnosti JuPaMi, s.r.o.

 

Zmluvní partneri – subjekty, s ktorými vstupujeme do zmluvných vzťahov, vrátane subjektov, s ktorými sme do zmluvných vzťahov nevstúpili, ale boli predmetom alebo subjektom rokovaní.           

 

V rámci našej činnosti spracovávame nasledovné osobné údaje (kategórie):

 

Osobné údaje – napr. meno, priezvisko, trvalý alebo obdobný pobyt (sídlo, miesto podnikania, adresa doručenia tovaru), emailová adresa, telefónne číslo, titul, funkcia,

              

Zmluvné údaje – osobné údaje, meno a priezvisko fyzickej osoby a ak ide o podnikateľa aj jeho obchodné meno, obchodné meno právnickej osoby, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, pobyt, doručovacia adresa, údaje o zápise v registri, obsah zmluvy (vecný, časový), platobné a fakturačné údaje, údaje o korešpondencii a komunikácii, zápis v príslušnej evidencii (obchodný register, živnostenský register, evidencia podľa osobitného zákona),

 

Zákonom vyžadované údaje – všetky údaje vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a právnymi normami Európskej únie,

 

Platobné a fakturačné údaje – číslo bankového spojenia, identifikačné a daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH,

 

Údaje o korešpondencii a komunikácii – emailová adresa, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt.

              

Osobné údaje sú spracúvané aj v automatizovanej podobe, a to v administračnom systéme internetovej stránky. Do registračného systému má prístup ako admin štatutár, ktorý má oprávnenie na všetky úkony v systéme.

              

               Účel a cieľ spracúvania osobných údajov:

 

 1. Informácie o zmluvných partneroch – evidencia a administratíva:

 

 • meno, priezvisko, titul (fyzická osoba)/obchodné meno (právnická osoba), miesto podnikania (fyzická osoba)/sídlo (právnická osoba), IČO, DIČ, IČ pre DPH (za účelom vystavenia a zaslania daňového dokladu), zdravotná poisťovňa a ďalšie údaje podľa osobitných predpisov,

 • platobné údaje.

 

Právnym základom pre tento účel je plnenie zmluvných a zákonných povinností.

Budeme spracúvať osobné údaje, zmluvné údaje, platobné a fakturačné údaje, údaje o korešpondencii a komunikácii o našich zákazníkoch, dodávateľoch, odberateľoch a spolupracujúcich osobách.

 

Lehota na výmaz osobných údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu. Neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu viac ako 4 rokov budeme považovať za odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

 1. Správa zákazníckych účtov, komunikácia so zákazníkmi:

 

 • meno, priezvisko (fyzická osoba)/obchodné meno (právnická osoba), bydlisko alebo miesto podnikania (fyzická osoba)/sídlo (právnická osoba),

 • telefónny kontakt, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach.

 

Právnym základom pre tento účel je súhlas zákazníka a plnenie zmluvných a zákonných povinností, vybavovanie súvisiacej operatívnej komunikácie so zákazníkmi k podnetom, otázkam, vysvetleniam a pod. Spracúvanie osobných údajov zákazníka týkajúcich sa hodnotenia spokojnosti zákazníkov, riešenia ich podnetov či sťažností týkajúcich sa činnosti nášho internetového obchodu, zisťovanie ich požiadaviek a očakávaní za čelom zlepšenia či zvýšenia kvality poskytovania našich služieb, je odôvodnené našim oprávneným záujmom; zákazník však nemá zákonnú povinnosť svoje osobné údaje pre tento účel poskytnúť. Osobné údaje poskytuje zákazník v tomto prípade dobrovoľne, preto je potrebné vziať na vedomie, že bez takéhoto súhlasu by nebolo možné registrovať sa v našom e-shope, vykonávať objednávky ani komunikovať s našou spoločnosťou za účelom kúpy tovaru a uplatňovania práv kupujúceho.

 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je vytvoriť optimálne podmienky pre naplnenie požiadaviek (dopytu) a očakávaní zákazníkov nášho internetového obchodu bioloveshop.sk, zabezpečenie operatívnej komunikácie týkajúcej sa vybavovania objednávok našich zákazníkov, sledovanie objednávok a pod. V neposlednom rade je účelom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je vybavovanie sťažností, podnetov a reklamácií našich zákazníkov, zisťovanie ich požiadaviek, miery spokojnosti s našimi službami a pod. Pokiaľ na komunikáciu s našou spoločnosťou budete využívať sociálne siete, berte prosím na vedomie, že spracúvanie takto poskytnutých údajov sa riadi podmienkami používaných sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

 

Doba uloženia a lehota na výmaz osobných údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu, popr. Vášho súhlasu. Váš súhlas možno kedykoľvek odvolať. Neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu viac ako 4 rokov budeme považovať za odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

 1. Obchodné oznámenia, marketing a reklama:

 

 • meno, priezvisko (fyzická osoba)/obchodné meno (právnická osoba), bydlisko alebo miesto podnikania (fyzická osoba)/sídlo (právnická osoba),

 • telefónny kontakt, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach.

 

Právnym základom pre tento účel je súhlas zákazníka a náš oprávnený záujem. Zákazník nemá zákonnú povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje pre tento účel, poskytuje ich dobrovoľne. V prípade, že tieto osobné údaje pre tento účel zákazník poskytne, má právo svoj súhlas s ich  použitím na tento účel kedykoľvek a bez dôvodu odvolať.

 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je umožniť komunikáciu so zákazníkom, ktorí s ňou pre tento účel súhlasili, spočívajúcu v zasielaní informácií o službách nášho e-shopu, prostredníctvom e-mailu, popr. SMS.

 

Doba uloženia a lehota na výmaz osobných údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu viac ako 4 rokov budeme tiež považovať za odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

 1. Mzdy, personalistika a účtovníctvo, dane, zdravotné a sociálne poistenie (povinnosti finančnej povahy):

 

 • meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, výška mzdy/príjmu, manžel, manželka, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, zdravotná poisťovňa.

 

Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností (napr. Zákonník práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, o dani z príjmov, o účtovníctve a pod.).

Budeme spracúvať údaje vyžadované podľa právnych predpisov a predpisov Európskej únie na účely plnenia našich povinností.

 

Lehota na výmaz osobných údajov je daná dobou vyžadovanou zákonom na plnenie zákonných povinností.

 

 1. Korporátne informácie:

 

 • Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, miesto a dátum narodenia, trvalý pobyt.

 

Právnym základom pre tento účel je Obchodný zákonník, živnostenský zákon.

Lehota na výmaz osobných údajov je daný trvaním právnej subjektivity oprávnenej osoby.

 

 1. Ochrana a uplatňovanie práv našej spoločnosti ako prevádzkovateľa e-shopu:

 

 • meno, priezvisko, titul (fyzická osoba)/obchodné meno (právnická osoba), miesto podnikania (fyzická osoba)/sídlo (právnická osoba), IČO, DIČ, IČ pre DPH (za účelom vystavenia a zaslania daňového dokladu), zdravotná poisťovňa a ďalšie údaje podľa osobitných predpisov, telefónny kontakt, e-mailová adresa.

 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem na ochrane a uplatňovaní našich práv a právnych nárokov. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v tomto prípade je predchádzanie porušovaniu zákonných a zmluvných povinností, ich zneužitie, popr. obchádzanie a pod. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné pre uplatňovanie našich záujmov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom samosprávy, orgánom súdnej a výkonnej moci a pod.

 

Doba uloženia a lehota na výmaz osobných údajov je určená 4 roky od ukončeniu zmluvného alebo obchodného (registrácia, objednávka bez registrácie a pod.) vzťahu s našou spoločnosťou.

 

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom tretích strán:

 

Spoločnosť JuPaMi, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch zdieľať a spracúvať zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom tretích strán, konajúcich v našom mene, ako napr. so zmluvnými poskytovateľmi služieb, za týchto podmienok:

 

- vždy len na účely uvedené vyššie a v súlade s našimi pokynmi,

- prístup k osobným údajom bude umožnený oprávneným osobám viazaným povinnosťou mlčanlivosti,

- ak tak ustanovuje osobitný predpis.

 

Spoločnosť JuPaMi, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ako dotknutej osoby, prostredníctvom:

 

 1. poskytovateľom účtovné služby a poradenské služby,

 2. v nevyhnutnom rozsahu na určený účel a na nevyhnutný čas môžu byť Vaše osobné údaje, ako osobné údaje dotknutých osôb sprístupnené na zmluvnom základe poskytovateľovi webhostingu, cloudových úložísk, správcovi webu a na sociálnej sieti a správcovi informačných sietí/admin (.............),

 3. prepravnej spoločnosti za účelom doručovania objednaných tovarov, poštových služieb,

 4. poskytovateľom prevádzkyschopnosti našich webových stránok,

 5. poskytovateľom platobných služieb,

 6. prevádzkovatelia sociálnych sietí.

 

Týmto subjektom môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené.

 

Spoločnosť JuPaMi, s.r.o. môže aj s inými prevádzkovateľmi spracovať osobné údaje dotknutých osôb, ako spoloční prevádzkovatelia, a to na základe dohody o určení účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov. Ako spoločný prevádzkovateľ spoločnosť JuPaMi, s.r.o. nepripúšťa možnosť dohody s iným prevádzkovateľom, aby spracúvali osobné údaje vo väčšom rozsahu či na iné účely, než ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Čo sa týka iných prevádzkovateľov, ubezpečujeme dotknuté osoby, že tieto sú zodpovedné za plnenie povinností a úloh podľa Zákona, za výkon práv dotknutých osôb a za plnenie povinností týkajúcich sa poskytovania informácií v rozsahu podľa ust. § 19 a 20 Zákona.

 

Umiestnenie, uchovávanie a poskytovanie osobných údajov:

 

Vaše osobné údaje, ako osobné údaje dotknutých osôb, budú umiestnené iba v rámci Slovenskej republiky, do inej krajiny nebudú za účelom ich spracovania prenášané.

Vaše osobné údaje, ako osobné údaje dotknutých osôb, budú uchovávané obmedzenú dobu a budú vymazané tak, ako je uvedené vyššie pri jednotlivých účeloch ich spracúvania. Vo väčšine prípadov to bude na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu, pokiaľ osobitný právny predpis nebude dobu uchovávania dokladov inak. Osobné údaje môžeme spracovávať aj dlhšiu dobu v prípade nášho oprávneného záujmu.

 

Práva dotknutých osôb:

 

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy zaslanej na emailovú adresu ....@biolove.sk alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje, ktorými sú JuPaMi, s.r.o., Narcisová 5064/4, 900 42 Dunajská Lužná. V žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne telefonický kontakt a adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 

Vaše práva ako dotknutej osoby sú legislatívne upravené v ust. § 19 a nasl. Zákona a čl. 12 a nasl. Nariadenia takto:

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach Vašich prihlasovacích údajov (zadaných pri registrácii) alebo nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,

 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 

 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,

 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,

 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov,

 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností:

 

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk, tel. +421 2 3231 3220 alebo statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení:

 

JuPaMi, s.r.o. ako prevádzkovateľ sme so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijali nasledovné primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku:

 • zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,

 • proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,

 • náhodné hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov,

 • využívanie služby internetu iba verejných služieb WWW - world wide web a FTP - file transfer protocol za účelom plnenia pracovných úloh, dodržiavanie bezpečnostných opatrení prijatých prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov,

 • informačná technika (počítače, notebooky, USB kľúč, a pod.) bude umiestňovaná výhradne v priestoroch na to určených; miestnosť, v ktorej sa nachádza informačná technika, bude pri každom odchode oprávnenej osoby uzamknutá a po skončení pracovnej doby bude oprávnená osoba povinná vypnúť počítač a uzamknúť skrine s materiálmi obsahujúcimi osobné údaje,

 • zabezpečenie antivírusovej ochrany pracovných staníc sledovaním toho, či správne funguje primárne určený softvérový systém, ktorý je automaticky pravidelne aktualizovaný,

 • zákaz odinštalovania, zablokovania alebo zmenu konfigurácie antivírusovej ochrany,

 • dôsledne dodržiava pravidiel ochrany prístupových práv (nenecháva svoje prístupové heslá voľne dostupné, na obrazovke, zapísané vedľa PC, neprezradí ich neoprávnenej osobe),

 • v prípade používania cudzích technických zariadení na spracúvanie osobných údajov bude dbať na to, aby boli primerane zabezpečené (inštalovaný len legálny softvér, aktuálna antivírusová ochrana, zapnutý aspoň základný firewall, identifikácia a autentifikácia).

 

Súbory cookie

 

               Súbory cookie sú vyžívané webovými stránkami a servermi pri poskytovaní základných internetových služieb a v prípade internetových predajov slúžia na zapamätanie položiek zadaných do nákupného košíka a umožňujú uloženie Vašich preferencií za účelom ich použitia pri ďalších kontaktoch. Súbory cookie umožňujú zhromažďovanie štatistických dát. Ak sa nejedná o dočasné cookies (vymazávajú sa prerušením kontaktu s prehliadačom), trvalé cookies možno odstrániť manuálne.

 

Kontaktné údaje:

 

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na biolove@biolove.sk  alebo prostredníctvom pošty na adresu JuPaMi, s.r.o., Narcisová 5064/4, 900 42 Dunajská Lužná.

 

bottom of page