top of page

Všeobecné obchodné podmienky JuPaMi, s.r.o.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť JuPaMi, s.r.o., so sídlom Narcisová 5064/4, 900 42 Dunajská Lužná, identifikačné číslo 35 853 328, daňové identifikačné číslo 2021716697, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 106248/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“).

1.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje JuPaMi, s.r.o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka alebo ho požiada, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania či povolania.

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho www.biolove.sk (ďalej tiež aj ako „e-shop“) a potvrdením objednávky kupujúci prejavuje súhlas s týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné až do vydania nových obchodných podmienok. Účinnosť nových všeobecných podmienok nastáva dňom ich uverejnenia na stránke predávajúceho www.bioloveshop.sk alebo neskorším dňom v nich uvedeným.

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.bioloveshop.sk v sekcii Kontakt.

 

OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

2.1. Objednávka kupujúceho vzniká výberom a potvrdením druhu a množstva tovaru alebo služieb ich uložením do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť všetky požadované údaje a objednávku dokončiť podľa pokynov.

2.2. Kupujúci odoslaním riadne vyplnenej objednávky prejavuje súhlas so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil; zároveň tým prejavuje aj súhlas s množstvom, cenou objednaných tovarov a služieb, čím sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou. Odoslaná objednávka v prostredí e-shopu je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim a jej účinnosť voči predávajúcemu nastane až jej doručením.

2.3 Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky na zákazníkom uvedenú  e-mailovú adresu. Doručením potvrdzujúceho emailu kupujúcemu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Ak tovar uvedený v objednávke kupujúceho nie je možné dodať, predávajúci je povinný o tom kupujúceho informovať najneskôr pred vznikom povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

2.4. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vzniká doručením e-mailu predávajúceho podľa vyššie uvedeného bodu 2.3. Ak objednaný tovar nemožno dodať v objednanom rozsahu, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu zodpovedajúcu rozsahu skutočne dodaného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy tým nie je dotknuté. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, vrátane DPH.

2.5. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci e-shopu dáva zákazník predávajúcemu súhlas k nakladaniu s osobnými údajmi  zákazníka a o jeho nákupoch v zmysle osobitného dokumentu  – Ochrana osobných údajov (GDPR), dostupného na www.biolove.sk.

2.6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na webstránke www.bioloveshop.sk, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania, uplynutia doby ich platnosti alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať.

2.7. Predávajúci má právo odmietnuť alebo čiastočne odmietnuť objednávku v prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar alebo navrhne iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

3.1. Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom alebo telefonicky len do jej doručenia predávajúcemu alebo pred jej potvrdením predávajúcim (bod 2.3) so súhlasom predávajúceho. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktných údajov. Po potvrdení objednávky predávajúcim je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami; bod 3.2. týmto nie je dotknutý.

3.2. Zrušenie už vyexpedovanej objednávky je možné po dohode zmluvných strán, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

​3.3. Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, má aj bez uvedenia dôvodu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby; spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na kúpu tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené včas, písomnou formou na poštovú alebo e-mailovú adresu predávajúceho.

3.4. Ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru iba v prípade, že dodaný tovar nebude zodpovedať vlastnostiam prezentovaným pri objednávke tovaru.

3.5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci – spotrebiteľ povinný tovar poslať späť predávajúcemu na jeho adresu v lehote 14 dní od jeho prevzatia. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

3.6. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na:

 • predaj tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôle dodávateľa, ku ktorým dôjde počas plynutia lehoty na odstúpenie,

 • predaj tovaru upraveného alebo zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

3.7. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 3.3. alebo 3.4.

3.8. Predávajúci do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho na základe alebo v súvislosti s takouto kúpnou zmluvou dostal, vrátane nákladov na dopravu, poštovné, dodanie a pod. Pokiaľ kupujúci vráti len časť objednávky, náklady na dopravu mu nebudú vrátené. Taktiež náklady na dopravu sa dodatočne odpočítavajú, ak zákazník využil dodanie zdarma ( viď. bod 4.7), ale dodatočne vráti späť časť zásielky, čím sa stratí výhoda nákupu zdarma. Predávajúci však nie je povinný vrátiť odstupujúcemu kupujúcemu spotrebiteľovi platby skôr, než mu bude tovar vrátený (doručený); taktiež nie je povinný znášať jeho náklady na vrátenie tovaru ani dodatočné náklady na doručenie tovaru nad najlacnejší bežný spôsob ponúknutý predávajúcim.

3.9. Ak sa plnenie stane nemožným, kúpna zmluva zaniká. V takom prípade predávajúci kupujúcemu vráti uhradenú platbu za objednaný tovar najneskôr do 14 dní od oznámenia o nemožnosti plnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátenie platby predávajúci uskutoční spôsobom, ktorým kupujúci platbu predávajúcemu uskutočnil alebo spôsobom, ktorý si vzájomne za týmto účelom dohodnú.

3.10. Na odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa možno použiť vzor nachádzajúci sa na stránke www.bioloveshop.sk.

 

DODACIE PODMIENKY

4.1. Predávajúci je viazaný objednávkou kupujúceho 30 dní od jej doručenia. Kupujúcemu odoslaním objednávky nevzniká právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.2 Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby prevodom a kartou cez internet, ak je tovar skladom. Informácia o odoslaní tovaru je zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho.

4.3. Ak objednaný tovar nie je na sklade, predávajúci kontaktuje zákazníka telefonicky alebo e-mailom a navrhne mu ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom je kupujúci informovaný pri zadávaní objednávky alebo jej potvrdení prostredníctvom e-mailu predávajúceho v zmysle bodu 2.3.; právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy tým nie je dotknuté.

4.4. Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami  prepravnej spoločnosti  Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Za realizáciu prepravy predávajúci nezodpovedá.

4.5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný podľa objednávky kupujúceho.

4.6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti  Direct Parcel Distribution SK s.r.o. na celom území SR.

4.7. Cena dopravy a balného je zdarma na každú objednávku nad 89 Eur pri platbe prevodom alebo kartou. Pri objednávkach nižších ako 89 Euro je cena za dopravu a balné 4,0 Eura. 

4.8. Cena poštovného a balného pre zahraničných kupujúcich je dohodnutá s kupujúcim individuálne po odoslaní objednávky.

 

SPÔSOB ÚHRADY

5.1. Dobierkou – kúpnu cenu uhradí kupujúci pri prevzatí tovaru, tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Uhradiť kúpnu cenu môže v hotovosti alebo platobnou kartou, v prípade, že kuriér disponuje takýmto zariadením.

5.2. Platobnou kartou – platbu uhradí zákazník platobnou kartou VISA, VISA Electron, Maestro alebo MasterCard. Pri akceptácii platobných kariet sa využíva 3D-Secure riešenie – najmodernejšia celosvetová aplikácia kartových Asociácií MasterCard a Visa, umožňujúca bezpečné autentifikáciu platby kartou na internete. Na rozdiel od platby bankovým prevodom nie je potrebné čakať na expedovanie tovaru podľa podmienok vyplývajúcich z bodu 5.3 Pri vykonaní platby platobnou kartou je tovar expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od úhrady.

5.3. Bankovým prevodom – platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho: Unicredit Banka : SK60 1111 0000 0016 5005 4005. Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto informácie sú zároveň zaslané zákazníkovi v potvrdení objednávky na jeho e-mail. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. Pri prevzatí zásielky  zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky, a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.4.  Daňový doklad (faktúru) dostane kupujúci mailom po zaplatení tovaru, v prípade dobierky po potvrdení od kuriéra.

5.5. Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne až po zaplatení kúpnej ceny.

 

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 

6.1. Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovená doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva kupujúcim – podnikateľom ich vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku.

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky,

 • odoslanie tovaru bez vád,

 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii predávajúcim,

 • vystavenie a zaslanie daňového dokladu e-mailom (faktúra), ak spotrebiteľ nežiadal inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenia tovaru zavinené doručovateľom (prepravnou spoločnosťou/kuriérom),

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (prepravnou spoločnosťou/kuriérom),

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

 • poškodenie zavinené doručovateľom (prepravnou spoločnosťou/kuriérom); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) odporúčame nepreberať!

6.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo za vady spôsobené pri výrobe.

6.4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s bežným používaním výrobku a návodom výrobcu. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dohodnutá zľava alebo nižšia cena.

6.5. Oprávnená reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné alebo sa preukáže, že počas záručnej doby došlo k poškodeniu nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke www.biolove.sk.

6.6. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho spravidla do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Oprávnene reklamovaný tovar predávajúci vráti opravený, vymenený kus za kus, prípadne za iný, ktorý si kupujúci vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru a zašle späť na náklady predávajúceho, alebo kupujúcemu budú vrátené peniaze vrátane poplatkov za dopravu. V prípade, že sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

6.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: JuPaMi, s.r.o., Petra Langová, Narcisová 4, 900 42 Dunajská Lužná. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.

Podrobnejšie je postup pri reklamačnom konaní, práva a povinnosti kupujúceho upravené v REKLAMAČNOM PORIADKU, ktorý má v prípade rozporu prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

ZMLUVNÁ POKUTA

 

7.1. Predávajúci má právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať Eur) v prípade, že si riadne doručovaný tovar si od dopravcu nevyzdvihol alebo neprevzal, a preto bol vrátený späť predávajúcemu; zmluvnú pokutu je predávajúci oprávnený započítať proti peňažným nárokom kupujúceho z toho vyplývajúcich.

7.2. Táto zmluvná pokuta nezahŕňa náklady na dopravu a ďalšie náklady s tým súvisiace. Nároky zmluvných strán na náhradu škody nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dotknuté.

 

OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

8.1. Podmienky ochrany osobných údajov a zásady ich spracúvania sú uvedené v osobitnom dokumente predávajúceho uverejnenom na www.bioloveshop.sk s názvom OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktorý vychádza  z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.2. Všetky poskytnuté údaje slúžia na uzavretie a riadne plnenie kúpnej zmluvy na diaľku elektronickými prostriedkami medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci súhlasí, že osobné údaje o mene, priezvisku a adrese kupujúceho je predávajúci oprávnený poskytnúť prepravnej spoločnosti alebo pošte za účelom doručenia tovaru.

8.3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase do jeho odvolania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno odvolať a žiadať o ich výmaz písomne na adrese sídla predávajúceho alebo na adrese biolove@biolove.sk.

PRÁVA A POVINOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

9.1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

9.2. Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

9.3. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

10.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky a zásady ochrany osobných údajov.

10.3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a účinné od 01.03.2021

bottom of page