top of page
 
Reklamačný Poriadok

Tento reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou JuPaMi s.r.o., so sídlom Narcisová 5064/4, 900 42 Dunajská Lužná, identifikačné číslo 35 853 328, daňové identifikačné číslo 2021716697 ( ďalej len ,,Predávajúci“), poskytuje kupujúcemu informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov (ďalej len ,,reklamácia“) v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

 

Všeobecné ustanovenia

 

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, spôsoby vybavenia reklamácie, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a upravuje práva kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). Prevzatím zásielky kupujúci preberá zodpovednosť za tovar.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky so zjavne porušeným alebo poškodeným obalom, či zásielky, u ktorej je podozrenie, že jej obsah by mohol byť poškodený alebo nezodpovedá obsahu kúpnej zmluvy.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva tovar reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

V prípade, že zásielka doručená kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 0908668963 alebo e-mailom na adrese biolove@biolove.sk.

Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy tovar prevziať sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Zistená vada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, popr. predávajúceho, pokiaľ je pribalený k tovaru, alebo obdobný doklad preukazujúci prevzatie tovaru. Ak takýto doklad nie je pribalený, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.

Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti spôsobené výrobnou vadou tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté

a) prirodzeným opotrebením veci

b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu alebo zanedbaním starostlivosti o tovar)

c) mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových, či kovových častí

d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja

e) prírodnými živlami alebo vyššou mocou

f) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou

g) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.),

h) poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zľava alebo nižšia cena dohodnutá.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorého podstatou je jeho degradácia v priebehu času alebo používania, najmä na náplne (napríklad bublifuk, pero, sada konfiet a podobe). Pre potraviny sa uplatňuje minimálna trvanlivosť a dátum spotreby.

Doručenie reklamovaného tovaru

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar odporúčame kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík.

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu :

JuPaMi, s.r.o., Petra Langová, Narcisová 4, 900 42 Dunajská Lužná

Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci vyplní Reklamačnú formulár dostupný na internetovej stránky www.bioloveshop.sk. Po prijatí vyplneného reklamačného formulára bude kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie vyplneného reklamačného formulára

v návode na montáž označiť reklamovaný diel

priložená fotodokumentácia

kópia dokladu o nákupe

doručenie reklamovaného tovaru – až po výzve!

Riešenie reklamácie

Kupujúci – spotrebiteľ:

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:∙ ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu vadného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,∙ ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,∙ ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, nie však skôr, ako do troch pracovných dní od prevzatia predmetu reklamácie; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, nie však skôr, ako do 30 dní od prevzatia predmetu reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Ustanovenia tohto odst. neplatia pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď);

predávajúci ďalej vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

V prípade reklamácie spotrebiteľa uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv podľa § 2 písm. n) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Kupujúci – podnikateľ

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda od doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť všeobecných obchodných podmienok platí v znení, v akom je uverejnené na internetových stránkach v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.3.2021. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.bioloveshop.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu bioloveshop.sk, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

bottom of page