top of page

Reklamačný formulár

Adresa predávajúceho:

JuPaMi, s.r.o.

Narcisová 4

90042

Dunajská Lužná

Adresa kupujúceho:

Meno a priezvisko:

Ulica, číslo:

Mesto, PSČ:

Štát:

E-mail:

Tel. číslo:

VEC: Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady.

Tovar som zakúpil/zakúpila cez e-shop www.bioloveshop.sk

Číslo dokladu (faktúry):

Reklamovaný tovar:

Popis závady, predmet reklamácie:

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom: 

- výmenou tovaru

- opravou tovaru

- vrátením peňazí na číslo účtu (IBAN):

- iné

 

V                                        dňa

 

Podpis 

 

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci)

 

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

- výmena tovaru

- oprava tovaru

- vrátenie peňazí

- iné:

- nebola uznaná

 

 

Poznámky / iné:

Reklamácia bola doručená dňa:

Reklamácia bola vybavená / zamietnutá dňa:

Reklamáciu vybavoval:

 

 

Číslo reklamácie:

 

 

Dátum, podpis a pečiatka

bottom of page